Khai Trương Văn Phòng Gen Talents Tại Quảng Ngãi

Sinh trắc vân tay Công nghệ 4.0 #Chính_thức có mặt tại Quảng Ngãi.

Cảm ơn anh, chị, em, bạn bè đã đến tham dự buổi #Khai_Trương Văn phòng Sinh trắc vân tay Gentalents tại Quảng Ngãi.

Posted in Tin Tức and tagged .